Verlof aanvragen

  

 

In een aantal gevallen is het nodig om verlof aan te vragen voor zaken die onder schooltijd plaatsvinden. Als school zijn we echter gebonden aan een aantal voorschriften als het gaat om het verlenen van dit aangevraagde verlof.

In de leerplichtwet van 1 augustus 1994 is het schoolverlof van leerplichtige leerlingen nauwkeurig omschreven. De directie is namens het bevoegd gezag verplicht toe te zien op naleving van deze wet, en verplicht, ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar, die dan zo nodig maatregelen treft.

Indienen aanvraag
Een aanvraag voor extra verlof moet zo mogelijk vier weken van tevoren zijn ingediend met het daarvoor bestemde formulier. De formulieren zijn verkrijgbaar bij de directie of zijn via deze site te downloaden als word-document of als pdf.

Beslissing over een aanvraag
De directeur beslist over een aanvraag voor niet meer dan 10 schooldagen in één schooljaar voor bijzondere omstandigheden. Voor verlof van meer dan 10 schooldagen is ook goedkeuring van de leerplichtambtenaar van de gemeente nodig.

Wanneer verlof
In artikel 11 van de leerplichtwet worden enkele omstandigheden genoemd, waarbij verzuim geoorloofd is. In lid f van dit artikel wordt gesproken over andere 'gewichtige omstandigheden'. Voor de toepassing van artikel 11 worden hier enkele richtlijnen gegeven. Dit verschaft meer duidelijkheid en bevordert gelijke behandeling.

Voorbeelden van 'gewichtige omstandigheden':
- wettelijke verplichtingen
- verhuizing
- huwelijk bloed- en aanverwanten
- ernstige ziekte of overlijden van een familielid
- huwelijks- of ambtsjubileum
- sociale medische indicatie (u hebt dan een medische verklaring nodig)
- "soms" een vakantie (indien de vakantieregeling van het bedrijf/instelling waar één van de ouders werkt het niet mogelijk maakt vakantie te nemen binnen de schoolvakanties (u hebt dan een werkgeversverklaring nodig)

Voorbeelden van 'geen gewichtige omstandigheden':
- een tweede vakantie (tijdens de schoolvakantie hebt u gelegenheden om op vakantie te gaan)
- zomaar een lang weekend weg
- sportevenementen bezoeken buiten schoolverband
- bezoeken van tentoonstellingen, concerten, pretparken etc.
- op wintersport gaan buiten de vakanties om
- één of meer dagen eerder met vakantie gaan